Sơ đồ tổ chức VIỆN ICDB

Ngày đăng: 08/06/2023

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN ICDB


NHÂN SỰ

  • Viện trưởng – TS. Trần Ái Cầm
  • Viện phó – PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
  • Trưởng ngành Marketing số và truyền thông xã hội – PGS. TS. Nguyễn Xuân Nhĩ
  • Trưởng ngành Kinh doanh sáng tạo – TS. Nguyễn Giang Đô
  • Trưởng ngành Thiết kế thời trang – TS. Vũ Huyền Trang
  • Trưởng ngành Quản trị doanh nghiệp và công nghệ & Công nghệ và đổi mới sáng tạo – TS. Hoàng Thịnh Nhân
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức VIỆN ICDB